Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr projektu: WDN-POKL.09.01.02-12-051/11
Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Podziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Beneficjent: Gmina Tuchów
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej
Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Okres realizacji: 01.09.2012r. – 30.06.2013r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ uczennic klas I – III Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I-III w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje:
1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:
a. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
b. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c. zajęcia logopedyczne,
d. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych,
e. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie muzyki,
f. gimnastyka korekcyjna
2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu: Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych , artystycznych, plastycznych i muzycznych. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do realizacji zaplanowanych zajęć. Dzięki projektowi nastąpi wzrost wiedzy, umiejętności u dzieci, które uczestniczyły w zajęciach wyrównawczych, zmniejszenie skali występowania stopnia wad postawy u dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, wzrost wiedzy, umiejętności u dzieci, które uczestniczyły w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej i muzycznej.

Dokumenty do pobrania:
regulamin rekrutacji
harmonogram zajęć
plakat na drzwi