Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, na potrzeby projektu – Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów – realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, że:
1) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 1 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2119,59 PLN.
2) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 2 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 1198,02 PLN.
3) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 3 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 867,66 PLN.
4) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 4 wpłynęły 2 oferty: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2223,84 PLN oraz KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA, 35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8 za cenę 2330,12 PLN
5) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 5 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2015,35 PLN
6) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 6 nie wpłynęła żadna oferta.
7) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 7 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2701,08 PLN.
8) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 8 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 797,38 PLN
W związku z tym, że wartość zamówienia (bez cz. 6) została przekroczona o 2151,02 PLN w przypadku P.U.H. MERITUM a wartość zamówienia w cz. 4 KAL – SPORT HURTOWNIA SPORTOWA została przekroczona o 375,02PLN, komisja przerwała pracę celem konsultacji z opiekunem projektu z WUP w Krakowie i Główną Księgową GAO w Tuchowie w sprawie możliwości pozyskania brakującej kwoty.

W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93.1 ppkt. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.