Ogłoszenie o przetargu

9 sierpnia 2012

Znak sprawy: SPZ-271/2/2012
Jodłówka Tuchowska, 9.08.2012

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej informuje, że został ogłoszony przetarg na zadanie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 294916 – 2012; data zamieszczenia: 9.08.2012 zostało umieszczone wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej

Nazwa i adres zamawiającego
Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
Jodłówka Tuchowska 275
33- 173 Jodłówka Tuchowska
Tel. : (14) 6526826, 14 6525561
adres poczty elektronicznej e- mail : zespol_szkol_jodlowka@wp.pl

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami:
Alicja Gawron – Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
Agnieszka Bąk- Dyrektor GAO Tuchów

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
– Biuletyn Zamówień Publicznych
– strona internetowa Zamawiającego
– tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
– BIP Gminy Tuchów

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy – laptop.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pliki do pobrania:
formularz oferty
SIWZ
pomoce – załącznik