Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej

17 września uczniowie klasy VII z Dyskusyjnego Klubu Książki podjęli w tym roku szkolnym pierwsze przedsięwzięcie – wcielili się w role bohaterów „Balladyny” i przygotowali czytanie I aktu dramatu Juliusza Słowackiego. Warunki atmosferyczne pozwoliły nam na czytanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym. Rekwizyty, stroje, nastrój przeniosły nas cudownie w fantastyczny świat Goplany i chochlików. Teraz omawianie lektury będzie przyjemnością!

Organizatorzy: biblioteka szkolna w Jodłówce Tuchowskiej i BP Filia Jodłówka Tuchowska

Organizacja zajęć w szkole/oddziale przedszkolnym
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
– Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek i możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
– Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5m dystansu od pracowników szkoły min.1,5m, opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, między innymi stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezyfekcja rąk.
– Osoby z zewnątrz sygnalizują potrzebę wejścia do budynku szkoły dzwonkiem, mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie, obowiazuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
– Szkoła ma zapewnione sposoby komunikacji z opiekunami uczniów (kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem e-dziennika).
– Szkoła posiada termometr bezdotykowy – dezynfekowany po użyciu.
– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączka, kaszel) izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu, zakłada sobie maseczkę i rękawiczki jednorazowe, dokonuje pomiaru temperatury dziecku, zapewnia odległość od innych osób min. 2m, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
– Uczniowie mają możliwość wejścia do budynku szkoły dwoma wejściami, oddziały klasowe mają zorganizowane przerwy międzylekcyjne w różnych przedziałach czasowych (szczególnie w oddziale przedszkolnym i klasach I – III – interwały adekwatne do potrzeb), uczniowie mają zajęcia lekcyjne w przydzielonych dla każdej klasy sali.
– W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
– Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezyfekować zostały usunięte z sal lekcyjnych. Podłoga sali gimnastycznej, sprzęt sportowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane do lekcji będą czyszczone detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
– Uczniowie posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na stoliku szkolnym ucznia (każdy uczeń posiada swój stolik) , w tornistrze lub szafce przydzielonej przez wychowawcę. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
– W czasie korzystnych warunków atmosferycznych uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu w obrębie budynku szkoły.
– Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
– Zajęcia świetlicowe odbywają się według opracowanego regulaminu.
– Pracownicy obsługi będą ograniczać kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
– Bibiloteka szkolna działa w wyznaczonych godzinach. Uczniowie, nauczyciele, którzy chcą skorzystać z bibliotecznego księgozbioru wchodzą po jednej osobie. Oddawane pozycje (książki i inne materiały) umieszczają do pojemnika z karteczką: imię i nazwisko, klasa – będą one poddane 2 dniowej kwarantannie.
– Wizyty pielęgniarki środowiskowej są ustalane na konkretny dzień i według obowiązujących wytycznych MZ.
Uczniowie w szkole nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa. Jeżeli zmienią się / pogorszą warunki epidemiczne w regionie, możliwe jest wprowadzenie takiej konieczności.

Higiena, czyszczenie i dezyfekcja pomieszczeń i powierzchni
– Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie i służb medycznych.
– W szkole została wyznaczona strefa przebywania osób trzecich, w tym rodziców. Umieszczona została, a rodzicom dostarczona poprzez e-dziennik informacja, aby wchodząc do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki jednorazowe, zakrywali usta i nos oraz nie przekraczali obowiązującej strefy przebywania.
– W szkole wszystkich obowiązuje częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po zajęciach na świeżym powietrzu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach sportowych.
– W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
Dezynfekcję należy przeprowadzać w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych, ściśle przestrzegając czasu niezbędnego do wywietrzenia dezyfekowanych pomieszczeń i przedmiotów – należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego.
– W szkole w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (przy wejściu do szkoły, na holu, w pokoju nauczycielskim, na zapleczu kuchennym) instrukcje dezynfekcji.
– Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe wyrzucane są do oddzielnego pojemnika/worka.

Spożywanie posiłków
Uczniowie spożywają swoje przyniesione z domu posiłki – drugie śniadanie w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
– Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– W szkole wyznaczone jest miejsce, przygotowane w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym w razie konieczności odizoluje się osobę w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych.
– Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
– Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
Między innymi ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których osoba zakażona przebywała.

Dyrektor Szkoły Zarządzeniem nr 18/2019/2020 wprowadziła do stosowania procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa.

To, jak ważne jest czytanie, każdy wie. W czasach izolacji, książka może okazać się najlepszym wsparciem. Czytanie nie tylko redukuje stres, ale też stymuluje naszą kreatywność i poszerza horyzonty. Dzięki dobrej literaturze możemy podróżować bez ograniczeń. Pomimo utrudnionego dostępu do biblioteki, zawsze można znaleźć książkę w domowej biblioteczce, a w Internecie e-booki lub audiobooki, więc zachęcam Was, drodzy młodzi czytelnicy, do systematycznego korzystania i z tej formy relaksu.

W kwietniu obchodzimy dwa ważne święta czytelnicze: 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
i 23 kwietnia Światowy Dzień Książki. Z tej okazji organizowaliśmy w szkole akademię i głośne czytanie literatury dla dzieci.

Dzisiaj musimy wybrać inną formę, dostosowaną do naszych warunków, zatem zaproponowałam wszystkim uczniom, od oddziału przedszkolnego po klasę VIII, konkursy plastyczno – czytelnicze do wyboru:

1. Ilustracja do mojej ulubionej książki.

2. Moja zakładka do książki.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Jest to doskonała forma wyrażania emocji i przeżyć związanych z doznaniami czytelniczymi, a także wykazania się swoją fantazją i zdolnościami.

Do tej twórczej zabawy przystąpiło 22 uczniów, w tym 6 dzieci podjęło się wykonania obu prac. Gratuluję wszystkim czytelnikom kreatywności i bogatej wyobraźni. Wszystkie prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i przystąpienie do konkursu.

Bibliotekarka szkolna Elżbieta Wiejacka

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Co roku w naszej szkole podczas specjalnie zorganizowanych zajęć i happeningów, ukazywaliśmy środowisku lokalnemu, jak ważne dla nas wszystkich jest dbanie o planetę, na której żyjemy i uświadamialiśmy równocześnie sobie i innym , jak kruchy jest ekosystem błękitnej planety.
W tym roku takie wydarzenia ze względu na pandemię nie mogą się odbyć. Jednak chcieliśmy udowodnić, że wspieranie środowiska oraz uczenie się o nim, jest możliwe również bez wychodzenia z domu. Dlatego na lekcjach biologii z p. Elżbietą Baran, przygotowaliśmy plakaty o tematyce ekologicznej. Zależy nam na tym , aby żyć w czystym środowisku i dajemy temu wyraz budując z małych cegiełek , takich jak dzisiejsza akcja, wspólną odpowiedzialność za Ziemię.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

Kliknij, aby zobaczyć.

To, jak ważne jest czytanie, każdy wie. W czasach izolacji, książka może okazać się najlepszym wsparciem. Czytanie nie tylko redukuje stres, ale też stymuluje naszą kreatywność i poszerza horyzonty. Dzięki dobrej literaturze możemy podróżować bez ograniczeń. Pomimo utrudnionego dostępu do biblioteki, zawsze można znaleźć książkę w domowej biblioteczce, a w Internecie e-booki lub audiobooki, więc zachęcam Was, drodzy młodzi czytelnicy, do systematycznego korzystania i z tej formy relaksu.

W kwietniu obchodzimy dwa ważne święta czytelnicze: 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
i 23 kwietnia Światowy Dzień Książki. Z tej okazji organizowaliśmy w szkole akademię i głośne czytanie literatury dla dzieci.

Dzisiaj musimy wybrać inną formę, dostosowaną do naszych warunków, zatem zaproponowałam wszystkim uczniom, od oddziału przedszkolnego po klasę VIII, konkursy plastyczno – czytelnicze do wyboru:

1. Ilustracja do mojej ulubionej książki.

2. Moja zakładka do książki.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Jest to doskonała forma wyrażania emocji i przeżyć związanych z doznaniami czytelniczymi, a także wykazania się swoją fantazją i zdolnościami.

Do tej twórczej zabawy przystąpiło 22 uczniów, w tym 6 dzieci podjęło się wykonania obu prac. Gratuluję wszystkim czytelnikom kreatywności i bogatej wyobraźni. Wszystkie prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i przystąpienie do konkursu.

Bibliotekarka szkolna Elżbieta Wiejacka

Rekrutacja

19 lutego 2020

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych – kliknij tutaj.

Jak co roku niepowtarzalna atmosfera przyciągnęła nas na otwarcie Międzynarodowych Targów Książki do Krakowa (24 października). Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Targów są słowa Carlosa Ruiza Zafóna „Czytać to bardziej żyć”, a gościem specjalnym są Niemcy, którzy zaprezentowali się pod hasłem „German stories”.
Jak zwykle przeżyliśmy niepowtarzalny czas z dobrą książką i znajomymi. 14 uczniów naszej szkoły mogło cieszyć się chwilą radosnego uniesienia w szale zakupów ulubionych lektur, gier, puzzli, zdobywając autografy, robiąc zdjęcia podczas spotkań z autorami czy sobie nawzajem. Mieliśmy okazję spotkać p. Wiolettę Piasecką, p. Michała Zawadkę, p. Hanną Buch, o. Leona Knabita. Pomimo licznych czytelników, udało nam się dostać do wszystkich wystawców, zasięgnąć rady w wyborze zakupu książki, a tym samym wzbogacić się o nowe doświadczenia. To wszystko dzięki zaproszeniu na wyjazd przez BP w Tuchowie i sfinansowaniu nam przejazdu. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Bożenie Wronie za współpracę i wielkie serce! Niech nasze uśmiechnięte twarze i wspomnienia pełne wrażeń będą najlepszym podziękowaniem. Teraz zaopatrzeni w nową literaturę zabieramy się za czytanie wzorcem przewodniego hasła tegorocznych Targów!

Elżbieta Barbara Wiejacka

11 października w licznym gronie (ok. 50 osób) spotkaliśmy się w bibliotece, aby już tradycyjnie wziąć udział w konkursach literackich, zabawie, wspólnym przygotowaniu posiłku, a co ważniejsze zaprzyjaźnić się z dobrą książką i uczestniczyć w spotkaniu autorskim, tym razem z p. Katarzyną Zięciną, lokalną pisarką dla dorosłych, która obecnie zaczęła pisać także i dla dzieci. Jak się dowiedzieliśmy autorka pisze i wydaje książki od trzech lat, ale pasję czytania i pisania wykazywała od dzieciństwa. Pani Katarzyna odkryła przed nami tajniki pisania, wydawania książki, zapoznała ze swoją twórczością („Miłość na kredyt”, „Układ na wyłączność”, „Układ (nie) idealny”) i zapowiedziała opowiadanie dla dzieci o kotku (jak zdradziła p. Kasia bohatera wybrał jej córka, Lenka, ale treść będzie niespodzianką), które niedługo ukaże się drukiem i będzie dostępne w bibliotece. Zatem cierpliwie czekamy.
Noc w Bibliotece to ogólnopolska akcja, która promuje czytanie oraz biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. Gościliśmy dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i absolwentów naszej szkoły i dorosłych. Ten wielki wachlarz uczestników połączyła pasja czytania i wspólna dobra zabawa. Jak zwykle Noc w Bibliotece trwała za krótko (17.00-23.00), dlatego ustaliliśmy, że kolejne spotkanie nastąpi już na początku ferii. Zatem do zobaczenia i zapraszamy.
Bibliotekarz szkolny Elżbieta Barbara Wiejacka
i bibliotekarz BP w Tuchowie Filia w Jodłówce Tuchowskiej Anna Rzepka