Projekty i programy

Oddział przedszkolny przystąpił do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
Dinek bohater programu

W marcu oddział przedszkolny przystąpił do realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program obejmował cykl zajęć dydaktycznych i skierowany był do dzieci 5 i 6 letnich. Składał się z 5 zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.


W roku szkolnym 2014/2015 szkoła w dalszym ciągu edukuje dzieci i młodzież w zakresie nawyków prozdrowotnych, promując zasady aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz liczne oddziaływania profilaktyczne i prewencyjne pod kątem palenia papierosów, picia alkoholu i przyjmowania środków psychoaktywnych. W tym roku kontynuowane są programy: „Trzymaj formę”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie. Proszę.”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Europejski kodeks walki z rakiem”.
W ramach tych programów zrealizowane zostały następujące zadania:
• Dalsza edukacja dotycząca zasad prawidłowego odżywiania, zakończona wykonaniem przez uczniów klasy II gimnazjum piramid zdrowego żywienia, a w klasach młodszych dzieci przygotowały śniadanie z wykorzystaniem warzyw i owoc ów
• Wykonanie przez uczniów klas I-III gimnazjum plakatów i ulotek profilaktycznych ukazujących szkodliwość palenia papierosów
• Odbyły się lekcje wychowawcze podejmujące tematy związane ze szkodliwymi używkami
• Wśród klas I-III SP zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący szkodliwości palenia
• W ramach edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego w gimnazjum przeprowadzono po 10 godzin lekcyjnych promujących zdrowie, oraz ukazujących współczesne zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, a w klasach IV-VI realizowane są ścieżki zdrowotne
Przykładem ciekawego projektu, będącego w trakcie realizacji jest wykonanie ścieżki zdrowia w ramach projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie, swego nie znacie”


Zespół Szkół jest partnerem Biblioteki Publicznej w Tuchowie przy realizacji Projektu Biblioteki Narodowej
Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej jest partnerem Biblioteki Publicznej w Tuchowie przy realizacji Projektu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych. Priorytet 2.

Założeniem projektu jest współpraca bibliotek publicznych ze szkolnymi, która ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa oraz zwiększenie jego zasięgu wśród dzieci i młodzieży. W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione przez Bibliotekę Publiczną w Tuchowie lektury szkolne oraz liczna literatura dziecięca i młodzieżowa. Książki zostaną przekazane w depozycie do kilku szkół w gminie, m. in. do Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej. Liczymy, że przedsięwzięcie to zachęci uczniów do częstego sięgania po dobrą książkę, a co za tym idzie wykształci nawyk spontanicznego czytania dla przyjemności, rozbudzi w nich potrzeby czytelnicze, zapewni emocjonalny rozwój i wyzwoli pozytywne nastawienie do świata, redukując agresję, apatię czy uzależnienia. Bardzo cieszymy się z nowej formy współpracy z Biblioteką Publiczną w Tuchowie!

„Nie pal przy mnie proszę”
Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu kształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kiedy to osoby dorosłe palą przy dzieciach. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. Zajęcia programowe polegają na prowadzeniu zajęć w ciągu roku szkolnego w różnych formach, metodami dostosowanymi do wieku dziecka.

Program „Szklanka mleka”
Mleko i jego przetwory to niezastąpione źródło białka oraz najłatwiej przyswajalnego wapnia – bezcennego składnika niezbędnego do prawidłowej budowy młodych kości i zębów. To również źródło wielu innych mikroelementów (potasu, fosforu, sodu), oraz witamin (A, D, E oraz witamin z grupy B).
Głównym celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.
Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, realizacja ww. celów ma skutecznie przeciwdziałać:
– rosnącemu problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
– wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne, spowodowanemu nieodpowiednią dietą, wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
– spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży.
W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko naturalne w opakowaniach kartonowych po 250 ml. Jest ono spożywane przez dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Program obejmuje okres od 1 października do 31 maja danego roku szkolnego, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Program jest finansowany z Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

Program „Owoce w szkole”
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się kilka razy w tygodniu świeże owoce (m.in. jabłka, gruszki, truskawki) i warzywa (m.in. marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki) oraz soki zarówno owocowe jak i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

„Trzymaj formę”
Już po raz trzeci klasy gimnazjalne w Jodłówce Tuchowskiej uczestniczą w edycji programu „Trzymaj Formę „. Celem programu jest edukowanie młodzieży w zakresie trwałego kształtowania nawyków prozdrowotnych poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Dzięki udziałowi w projekcie udało nam się uświadomić młodzieży jak ważny jest codzienny ruch, prawidłowe odżywianie oraz ile istnieje różnych form aktywnego wypoczynku.
Wszyscy mogli porównać swoją sprawność fizyczną z rówieśnikami dzięki analizie testu sprawności fizycznej. Wszystkie zajęcia mają prostą formę i nie wymagają kosztownego sprzętu.
Przeprowadziliśmy 7 zajęć o charakterze rekreacyjnym: ringo, siatkówka plażowa, podchody, tropienie, zajęcia rytmiczno-taneczne, palant i futsal. Ta ostatnia forma zajęć rekreacyjnych cieszyła się największym uznaniem.
W ramach zajęć uczniowie uczyli się również komponować zdrowe i urozmaicone posiłki, zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i zbilansowanej diety.

„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”

Nauczyciele Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej uczestniczą w projekcie „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”
Projekt realizowany w ramach: Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól
Więcej informacji : http://www.edukacjapowiat.okay.pl/

III edycja programu edukacyjnego Projekt „Żyj smacznie i zdrowo”
Program edukacyjny skierowany jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest nauka młodzieży zasad prawidłowego i zdrowego odżywiania ora zachęcania do wspólnego spożywania posiłków : podejmowania prób gotowania. Edukacja o zdrowym żywieniu powinna uwzględniać najważniejsze ekologiczne standardy oraz powinny uczyć o tym, że potrawa ekologiczna powinna towarzyszyć nam codziennie w trakcie przygotowania posiłków, zakupów czy wyboru konsumentów.
W ramach projektu uczniowie integrowali się z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi wspólnie przygotowywali różne, regionalne potrawy. Odbywały się również spotkania np. „Jużyna w wiejskiej chacie”.


Program Mały Mistrz
W roku szkolnym 2015/2016 klasa pierwsza szkoły podstawowej przystąpiła do ogólnopolskiego programu Mały Mistrz.
Główną jego ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej oraz kształtowania pożądanych postawi i nawyków związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia.
Szkoła z racji przystąpienia do programu otrzymała dostosowany do wieku uczestników sprzęt sportowy (drążek gimnastyczny, szarfy, woreczki, piłki do skakania, piłeczki do rzutów, wielokolorowe znaczniki, piłki do mini gier ) wszystko za łączną sumę 1,5 tysiąca złotych.
Dzieci dostały legitymacje do których będą wklejać otrzymane odznaczenia po wykonaniu przewidzianych programem ćwiczeń sprawnościowych.
Program prowadzony jest w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Przewiduje on uzyskanie w ciągu roku tytułu Mały Mistrz w 5 dyscyplinach sportowych, możliwych do realizacji w naszej szkole.
Nauczyciele prowadzący program zobowiązani są dwukrotnie tj. na początku i pod koniec roku szkolnego pomierzyć oraz wprowadzić do ogólnopolskiej, elektronicznej bazy danych:
– wzrost dzieci,
– wagę,
– czas biegu 10 x 5 metrów,
– czas zwisu na drążku przy ugiętych ramionach,
– czas marszobiegu na 600metrów.
Dlatego rodzice zainteresowani tym jakie dziecko osiągnęło wyniki mogą dostarczyć prowadzącym nauczycielom swoje adresy elektroniczne, celem otrzymywania z bazy ogólnopolskiej informacji o postępach swoich pociech.

Program prowadzą mgr Elżbieta Garncarz, mgr Jan Ryndak


Program „Między nami kobietkami”

Program przeznaczony jest dla dziewcząt z klasy VI. Ma on na celu pomoc dziewczętom w lepszym zrozumieniu przemian fizycznych i emocjonalnych, zachodzących w okresie dojrzewania i w uznaniu ich za części prawidłowo toczącego się procesu dorastania i rozwijania się, a także zaakceptowaniu siebie procesie tych przemian i złagodzenia stresów związanych z dorastaniem.