Edycja I –styczeń 2012 –czerwiec 2012

Program skierowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich , ich rodziców oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.

Cele programu:
– upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji dzieci sześcioletnich
– upowszechnianie informacji o stanie przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków
– stwarzanie odpowiednich warunków do przyjęcia dziecka sześcioletniego

I. Organizator : Dyrektor i nauczyciele oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej

II. Proponowane działania dla organu prowadzącego i rodziców:
1. Miejsce sześciolatka w edukacji szkolnej – prowadzenie kampanii informacyjnej promującej rozpoczęcie nauki w szkole przez dzieci sześcioletnie [broszury, plakaty opracowane przez przedszkola i szkoły podstawowe, strona internetowa szkoły] – styczeń- czerwiec 2012.
2. Miejsce sześciolatka w edukacji szkolnej – konferencja inauguracyjna dla dyrektorów szkół podstawowych – styczeń – luty 2012.
3. Udział w dyskusji panelowej nauczycieli , dyrektorów, rodziców , psychologów : ,, Doświadczenia szkół w edukacji dzieci sześcioletnich” –marzec 2012
4. Upowszechnianie informacji o stanie przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków –styczeń –maj 2012
5. Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji dzieci sześcioletnich
6. Konferencja podsumowująca realizację I edycji programu –czerwiec 2012

III. Proponowane działania dla dzieci:
1. Spotkania ze sztuką [teatry, Dom Kultury, biblioteki, muzea, twórcy regionalni] -styczeń –czerwiec 2012
2. Konkurs dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli „Sześciolatku , pokaż co potrafisz” –czerwiec 2012
3. Przegląd Małych Form Scenicznych pod nazwą: „Kolęda, kolęda”-styczeń-2012
4. Gminne konkursy plastyczne dla dzieci sześcioletnich „Moja szkoła” – maj 2012
5. Integrowanie środowisk szkolnych z przedszkolnym poprzez wspólne organizowanie m.in. występów, uroczystości [Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca ,Dzień Dziecka] ,zabaw [zabawa karnawałowa, walentynkowa], konkursów [konkurs recytatorski ,festiwal śpiewających dzieci], zajęć sportowych –na bieżąco

IV. Proponowane działania dla nauczycieli klas I- III szkół podstawowych:
1. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców,, Szkoła przyjaznym miejscem dla dziecka sześcioletniego ’’-na bieżąco
2. Szkolenia i warsztaty dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli –na bieżąco
3. Opracowanie materiałów na temat doświadczeń nauczycieli szkół podstawowych w edukacji dzieci sześcioletnich –kwiecień 2012

V. Proponowane działania dla szkół podstawowych i przedszkoli:
1. Opracowanie projektów działań związanych z Małopolską Kampanią ,,Sześciolatek w szkole” – styczeń 2012
2. Spotkania informacyjne ,warsztaty ,szkolenia, opracowywanie i upowszechnianie materiałów dla rodziców ,,Szkoła przyjaznym miejscem dla dziecka sześcioletniego’’ – styczeń-maj 2012
3. Promocja dobrych praktyk – tworzenie pomostu między przedszkolem a szkołą podstawową- praca Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w zakresie gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich – na bieżąco
4. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich –kwiecień-maj 2012-03-09
5. Pedagogizacja rodziców nt. wspomagania dziecka w osiąganiu przez niego dojrzałości szkolnej i wyrównywania szans rozwojowych

Opracowała:
Anna Swoszowska