Deklaracja dostępności

Wstęp
Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zsjodlowka.pl.
Data publikacji strony internetowej: 06.09.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych;
– linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze;
– zamieszczone na stronie dokumenty nie są w pełni dostępne cyfrowo (niektóre z nich zostały opublikowane przed 23. 09. 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
– brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
– brak możliwości powiększania wielkości liter na stronie;
– brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery).

Oświadczenie sporządzono dnia 08.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Osika. Adres poczty elektronicznej: zespol_szkol_jodlowka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 14 652 68 26.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej,, które mają Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne (od strony jezdni) oraz wejście boczne nr 1 (od strony boiska) i wejście boczne nr 2 (przez kuchnię). Tylko wejście główne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Przy wejściu znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły. Drzwi otwierane są siłą mięśni, nie są wyposażone w samozamykacz. Za drzwiami znajdują się stopnie, których nie można ominąć, ponieważ budynek nie jest wyposażony w pochylnię ani inne środki techniczne (platformy, podnośniki).
Budynek posiada dwie kondygnacje, klatkę schodową, nie posiada wind. Na parterze jedna z toalet została przysotosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.
W pobliżu budynku znajduje sie miejsce, gdzie można pozostawić samochód, nie ma jednak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe
Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej
33- 173 Jodłówka Tuchowska 275
tel.: (+48) 14 652-68-26
e-mai: zespol_szkol_jodlowka@wp.pl