Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.
ścieżka dostępu:
https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1918214,bilans-2020-szkola-podstawowa-im-marii-kotulskiej-w-jodlowce-tuchowskiej.html

Do akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile 2021 zaprasza organizator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ma ona na celu upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, jego bohaterów i bohaterek. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Był to największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej.

Akcji towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami. Przypominać o tym wydarzeniu ma nam żółty żonkil. Dlaczego akurat ten kwiat? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata w rocznicę powstania przychodził z żonkilami pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom, a wraz z nim i inni ludzie z żółtymi kwiatami.

Żółty żonkil to symbol zbiorowej pamięci o wybuchu powstaniu w getcie warszawskim.

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w akcji „Żonkile 2021”:
wykonajcie żonkila z papieru, bibuły jako kompozycję przestrzenną bądź pracę malarską (rysunek, plakat),
udekorujcie dom, okno żonkilami żywymi bądź z papieru,
obejrzyjcie 19 kwietnia filmy edukacyjne o powstaniu w getcie warszawskim (zostaną udostępnione na stronie szkoły dla wszystkich grup wiekowych).

Szablon żonkila:
https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf
Instrukcja składania żonkila:
https://www.youtube.com/watch?v=8R9QbajMHks

Zróbcie zdjęcie i prześlijcie je do wychowawcy do 23 kwietnia.

Wspólnie uczcijmy pamięć ofiar powstania.

Materiały edukacyjne na temat powstania w getcie warszawskim

Na kanale Muzeum POLIN (https://www.youtube.com/c/MuzeumPOLIN_official/videos) znajdują się filmy: „Będę pisać” dla klas 4-6, „Muranów – dzielnica północna” dla klas 7-8 i słuchowisko na podstawie opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek”. Przygotowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich materiały w ramach akcji Żonkile 2021 można również obejrzeć na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN (https://www.facebook.com/edumuzeumpolin/).

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 24/2021 Burmistrza Tuchowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Kliknij, aby przeczytać zarządzenie.

Przedstawiamy organizację pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłowce Tuchowskiej od 18.01.2021 r. przygotowaną na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Nauka w oddziale przedszkolnym

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Nauka w klasach I-III

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie według obowiązującego dotychczas harmonogramu zajęć. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, będzie opierała się o wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w klasach IV-VIII

Od 18 do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju nadal ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII. Uczniowie tych klas kontynuują nauczanie zdalne według obowiązującego dotychczas harmonogramu zajęć.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Świetlica dla uczniów klas I-III pracuje w poniedziałek w godzinach 11:45 – 14:45, w pozostałe dni w godzinach 12:40- 15:40 uwzględniając wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dla uczniów klas ósmych będą kontynuowane konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego.

17 września uczniowie klasy VII z Dyskusyjnego Klubu Książki podjęli w tym roku szkolnym pierwsze przedsięwzięcie – wcielili się w role bohaterów „Balladyny” i przygotowali czytanie I aktu dramatu Juliusza Słowackiego. Warunki atmosferyczne pozwoliły nam na czytanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym. Rekwizyty, stroje, nastrój przeniosły nas cudownie w fantastyczny świat Goplany i chochlików. Teraz omawianie lektury będzie przyjemnością!

Organizatorzy: biblioteka szkolna w Jodłówce Tuchowskiej i BP Filia Jodłówka Tuchowska

Organizacja zajęć w szkole/oddziale przedszkolnym
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
– Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek i możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
– Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5m dystansu od pracowników szkoły min.1,5m, opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, między innymi stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezyfekcja rąk.
– Osoby z zewnątrz sygnalizują potrzebę wejścia do budynku szkoły dzwonkiem, mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie, obowiazuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
– Szkoła ma zapewnione sposoby komunikacji z opiekunami uczniów (kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem e-dziennika).
– Szkoła posiada termometr bezdotykowy – dezynfekowany po użyciu.
– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączka, kaszel) izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu, zakłada sobie maseczkę i rękawiczki jednorazowe, dokonuje pomiaru temperatury dziecku, zapewnia odległość od innych osób min. 2m, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
– Uczniowie mają możliwość wejścia do budynku szkoły dwoma wejściami, oddziały klasowe mają zorganizowane przerwy międzylekcyjne w różnych przedziałach czasowych (szczególnie w oddziale przedszkolnym i klasach I – III – interwały adekwatne do potrzeb), uczniowie mają zajęcia lekcyjne w przydzielonych dla każdej klasy sali.
– W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
– Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezyfekować zostały usunięte z sal lekcyjnych. Podłoga sali gimnastycznej, sprzęt sportowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane do lekcji będą czyszczone detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
– Uczniowie posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na stoliku szkolnym ucznia (każdy uczeń posiada swój stolik) , w tornistrze lub szafce przydzielonej przez wychowawcę. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
– W czasie korzystnych warunków atmosferycznych uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu w obrębie budynku szkoły.
– Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
– Zajęcia świetlicowe odbywają się według opracowanego regulaminu.
– Pracownicy obsługi będą ograniczać kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
– Bibiloteka szkolna działa w wyznaczonych godzinach. Uczniowie, nauczyciele, którzy chcą skorzystać z bibliotecznego księgozbioru wchodzą po jednej osobie. Oddawane pozycje (książki i inne materiały) umieszczają do pojemnika z karteczką: imię i nazwisko, klasa – będą one poddane 2 dniowej kwarantannie.
– Wizyty pielęgniarki środowiskowej są ustalane na konkretny dzień i według obowiązujących wytycznych MZ.
Uczniowie w szkole nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa. Jeżeli zmienią się / pogorszą warunki epidemiczne w regionie, możliwe jest wprowadzenie takiej konieczności.

Higiena, czyszczenie i dezyfekcja pomieszczeń i powierzchni
– Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie i służb medycznych.
– W szkole została wyznaczona strefa przebywania osób trzecich, w tym rodziców. Umieszczona została, a rodzicom dostarczona poprzez e-dziennik informacja, aby wchodząc do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki jednorazowe, zakrywali usta i nos oraz nie przekraczali obowiązującej strefy przebywania.
– W szkole wszystkich obowiązuje częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po zajęciach na świeżym powietrzu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach sportowych.
– W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
Dezynfekcję należy przeprowadzać w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych, ściśle przestrzegając czasu niezbędnego do wywietrzenia dezyfekowanych pomieszczeń i przedmiotów – należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego.
– W szkole w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (przy wejściu do szkoły, na holu, w pokoju nauczycielskim, na zapleczu kuchennym) instrukcje dezynfekcji.
– Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe wyrzucane są do oddzielnego pojemnika/worka.

Spożywanie posiłków
Uczniowie spożywają swoje przyniesione z domu posiłki – drugie śniadanie w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
– Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– W szkole wyznaczone jest miejsce, przygotowane w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym w razie konieczności odizoluje się osobę w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych.
– Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
– Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
Między innymi ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których osoba zakażona przebywała.

Dyrektor Szkoły Zarządzeniem nr 18/2019/2020 wprowadziła do stosowania procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa.

To, jak ważne jest czytanie, każdy wie. W czasach izolacji, książka może okazać się najlepszym wsparciem. Czytanie nie tylko redukuje stres, ale też stymuluje naszą kreatywność i poszerza horyzonty. Dzięki dobrej literaturze możemy podróżować bez ograniczeń. Pomimo utrudnionego dostępu do biblioteki, zawsze można znaleźć książkę w domowej biblioteczce, a w Internecie e-booki lub audiobooki, więc zachęcam Was, drodzy młodzi czytelnicy, do systematycznego korzystania i z tej formy relaksu.

W kwietniu obchodzimy dwa ważne święta czytelnicze: 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
i 23 kwietnia Światowy Dzień Książki. Z tej okazji organizowaliśmy w szkole akademię i głośne czytanie literatury dla dzieci.

Dzisiaj musimy wybrać inną formę, dostosowaną do naszych warunków, zatem zaproponowałam wszystkim uczniom, od oddziału przedszkolnego po klasę VIII, konkursy plastyczno – czytelnicze do wyboru:

1. Ilustracja do mojej ulubionej książki.

2. Moja zakładka do książki.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Jest to doskonała forma wyrażania emocji i przeżyć związanych z doznaniami czytelniczymi, a także wykazania się swoją fantazją i zdolnościami.

Do tej twórczej zabawy przystąpiło 22 uczniów, w tym 6 dzieci podjęło się wykonania obu prac. Gratuluję wszystkim czytelnikom kreatywności i bogatej wyobraźni. Wszystkie prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i przystąpienie do konkursu.

Bibliotekarka szkolna Elżbieta Wiejacka

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Co roku w naszej szkole podczas specjalnie zorganizowanych zajęć i happeningów, ukazywaliśmy środowisku lokalnemu, jak ważne dla nas wszystkich jest dbanie o planetę, na której żyjemy i uświadamialiśmy równocześnie sobie i innym , jak kruchy jest ekosystem błękitnej planety.
W tym roku takie wydarzenia ze względu na pandemię nie mogą się odbyć. Jednak chcieliśmy udowodnić, że wspieranie środowiska oraz uczenie się o nim, jest możliwe również bez wychodzenia z domu. Dlatego na lekcjach biologii z p. Elżbietą Baran, przygotowaliśmy plakaty o tematyce ekologicznej. Zależy nam na tym , aby żyć w czystym środowisku i dajemy temu wyraz budując z małych cegiełek , takich jak dzisiejsza akcja, wspólną odpowiedzialność za Ziemię.