Organizacja zajęć w szkole/oddziale przedszkolnym
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
– Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek i możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
– Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5m dystansu od pracowników szkoły min.1,5m, opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, między innymi stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezyfekcja rąk.
– Osoby z zewnątrz sygnalizują potrzebę wejścia do budynku szkoły dzwonkiem, mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie, obowiazuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
– Szkoła ma zapewnione sposoby komunikacji z opiekunami uczniów (kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem e-dziennika).
– Szkoła posiada termometr bezdotykowy – dezynfekowany po użyciu.
– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączka, kaszel) izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu, zakłada sobie maseczkę i rękawiczki jednorazowe, dokonuje pomiaru temperatury dziecku, zapewnia odległość od innych osób min. 2m, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
– Uczniowie mają możliwość wejścia do budynku szkoły dwoma wejściami, oddziały klasowe mają zorganizowane przerwy międzylekcyjne w różnych przedziałach czasowych (szczególnie w oddziale przedszkolnym i klasach I – III – interwały adekwatne do potrzeb), uczniowie mają zajęcia lekcyjne w przydzielonych dla każdej klasy sali.
– W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
– Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezyfekować zostały usunięte z sal lekcyjnych. Podłoga sali gimnastycznej, sprzęt sportowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane do lekcji będą czyszczone detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
– Uczniowie posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na stoliku szkolnym ucznia (każdy uczeń posiada swój stolik) , w tornistrze lub szafce przydzielonej przez wychowawcę. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
– W czasie korzystnych warunków atmosferycznych uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu w obrębie budynku szkoły.
– Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
– Zajęcia świetlicowe odbywają się według opracowanego regulaminu.
– Pracownicy obsługi będą ograniczać kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
– Bibiloteka szkolna działa w wyznaczonych godzinach. Uczniowie, nauczyciele, którzy chcą skorzystać z bibliotecznego księgozbioru wchodzą po jednej osobie. Oddawane pozycje (książki i inne materiały) umieszczają do pojemnika z karteczką: imię i nazwisko, klasa – będą one poddane 2 dniowej kwarantannie.
– Wizyty pielęgniarki środowiskowej są ustalane na konkretny dzień i według obowiązujących wytycznych MZ.
Uczniowie w szkole nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa. Jeżeli zmienią się / pogorszą warunki epidemiczne w regionie, możliwe jest wprowadzenie takiej konieczności.

Higiena, czyszczenie i dezyfekcja pomieszczeń i powierzchni
– Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie i służb medycznych.
– W szkole została wyznaczona strefa przebywania osób trzecich, w tym rodziców. Umieszczona została, a rodzicom dostarczona poprzez e-dziennik informacja, aby wchodząc do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki jednorazowe, zakrywali usta i nos oraz nie przekraczali obowiązującej strefy przebywania.
– W szkole wszystkich obowiązuje częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po zajęciach na świeżym powietrzu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach sportowych.
– W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
Dezynfekcję należy przeprowadzać w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych, ściśle przestrzegając czasu niezbędnego do wywietrzenia dezyfekowanych pomieszczeń i przedmiotów – należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego.
– W szkole w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (przy wejściu do szkoły, na holu, w pokoju nauczycielskim, na zapleczu kuchennym) instrukcje dezynfekcji.
– Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe wyrzucane są do oddzielnego pojemnika/worka.

Spożywanie posiłków
Uczniowie spożywają swoje przyniesione z domu posiłki – drugie śniadanie w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
– Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– W szkole wyznaczone jest miejsce, przygotowane w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym w razie konieczności odizoluje się osobę w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych.
– Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
– Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
Między innymi ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których osoba zakażona przebywała.